Group Structure Chart

ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ปรับปรุงคุณภาพและบรรจุข้าวสาร 2. ศูนย์อาหาร รายละเอียดปรากฎดังแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท