Anti-Corruption Policy

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่าง ประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร และยังถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอีก ด้วย บริษัทฯ จึงถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

Document Download
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น Download
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น Download
ถ้อยแถลงประกอบนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น Download
หนังสือขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น Download
ระเบียบการให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด ของกลุ่มบริษัทฯ Download
Cooperation to refrain from giving gifts to the management and employees of PRG Group Download